Zarządzanie odpadami

Zarządzanie odpadami

Zarządzanie odpadami 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Najważniejszą kwestią dotyczącą ustanowienia polityki/zasad zarządzania odpadami w biurze jest skoncentrowanie się przede wszystkim na redukcji generowanych w biurze odpadów, w następnym kroku na ponownym ich wykorzystaniu, a dopiero na samym końcu – odpowiedniej segregacji. Wyzwania naszej cywilizacji sprawiają, że segregacja śmieci jest już stanowczo niewystarczającym środkiem zaradczym w walce z nadmierną ilością odpadów generowanych przez ludzi. Obecnie, to unikanie produkowania śmieci odgrywa kluczową rolę.

Procedura zarządzania odpadami zawiera kilka podstawowych kroków:

 • Zebranie danych. Aby być w stanie mierzyć postępy w redukowaniu i segregacji odpadów, należy na początku zebrać informacje o aktualnej ilości oraz rodzaju śmieci generowanych w biurze. O ile informacja o bezwzględnej ilości odpadów będzie podstawową miarą, to przeliczenie jej na kg/pracownika, czy m2 biura da możliwość bardziej efektywnego śledzenia postępów.
 • Identyfikacja możliwości zredukowania ilości odpadów. Program redukcji ilości odpadów powinien mieć dwie kategorie:

– Podniesienie świadomości pracowników w kwestii generowania odpadów i potrzebie redukcji, na przykład:

  • usunięcie koszy na śmieci spod biurek pracowników do części centralnej;
  • ustanowienie kwestii ilości odpadów jedną z kategorii oceny kierownika/dyrektora biura;

Źródło: Operational Waste Guidance (pdf)

  • regularne sprawdzanie listy wysyłkowej poczty papierowej, aby usuwać zdublowane i nieaktualne adresy;
  • oddawanie niepotrzebnych mebli/sprzętów organizacjom charytatywnym, bądź ich naprawa w celu dalszej odsprzedaży;
  • regularne informowanie pracowników o postępach w redukowaniu ilości odpadów (np. w kg/pracownika);
  • organizowanie współzawodnictwa między poszczególnymi działami (bądź biurami, jeżeli firma ma więcej oddziałów);
  • kupowanie rzeczy pakowanych zbiorczo, nie jednostkowo;
  • używanie papieru jednostronnie zadrukowanego do robienia notatek bądź ponownych wydruków;
  • oddawanie tonerów z drukarki do recyklingu/ponownego napełnienia;
  • przeznaczanie oszczędności wynikających z redukcji ilości odpadów na integrację zespołu bądź cele dobroczynne.

– Zmianę procesów, technologii czy produktów, aby zapobiegać marnotrawstwu, na przykład:

  • maksymalizacja użycia wersji elektronicznych dokumentów we wszystkich obszarach firmy;
  • ustawienie drukarek na domyślne drukowanie dwustronne, czarno-białe i w opcji oszczędzania toneru;
  • pokazanie pracownikom możliwości drukowania większej liczby stron na jednej kartce papieru;
  • usunięcie naczyń jednorazowych z dystrybutorów wody i zachęcenie do używania własnych kubków/szklanek;
  • współpraca z kantyną znajdującą się na terenie biura, bądź dostawcami gotowych posiłków, aby: dopasowywać ilość przygotowywanego jedzenia do realnych potrzeb, tworzyć menu, które powstanie z resztek jedzenia, lepiej kontrolować ilość zamawianych składników.
 • Ustalenie strategii segregowania i przechowywania śmieci. Wyniki audytu na temat aktualnej ilości śmieci w biurze pozwolą zidentyfikować rodzaje generowanych odpadów i zapewnić odpowiednie pojemniki dla poszczególnych frakcji. Co ważne, pojemniki te powinny być umieszczone w kilku miejscach w biurze (jeżeli jest to duża przestrzeń), ale nie bezpośrednio przy biurkach pracowników.
 • Ustanowienie celów. Cele powinny być SMART:
  – Specific: pokazujące, jakich rodzajów odpadów dotyczą, oraz jakie działania są podejmowane;
  – Measurable: jasne pokazanie sposobu mierzenia postępów, czy to w kg/pracownika, czy w m2. Można ustanowić dwie miary: pierwsza dotycząca całkowitej ilości odpadów, druga pokazująca jak zmienia się % śmieci wysyłanych na wysypisko względem tych segregowanych;
  – Achievable: możliwe do osiągnięcia w wyznaczonym czasie;
  – Relevant: pokazujące rzeczywiste efekty działań podjętych przez pracowników i firmę;
  – Time-based: ustanawiające konkretną datę osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
 • Wybranie odpowiedniej firmy gospodarującej odpadami (opcjonalne dla firm, które nie posiadają dużych biur). Świadome wyznaczenie firmy, która w sposób przez nas wybrany zajmie się odpadami generowanymi na poziomie biura.
 • Stałe monitorowanie postępów. To ostatni krok wdrażania skutecznej polityki minimalizacji i segregacji odpadów w biurze. Mierzenie ilości generowanych odpadów w kg/pracownika i podawanie ilości śmieci segregowanych względem tych, które trafią na wysypisko, oraz komunikowanie tego pracownikom, w celu utrzymywania stałego zaangażowania.
 • Pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
 • Podniesienie świadomości pracowników.
 • Oszczędność kosztów biurowych.
 • Wymaga dodatkowego zaangażowania osoby odpowiedzialnej i pracowników.