Zrównoważone działanie budynku

Zrównoważone działanie budynku

Zrównoważone działanie budynku 360 360 Baza wiedzy o zrównoważonym biurze

Zrównoważone działanie budynku oznacza holistyczne podejście do zarządzania funkcjonowaniem obiektu, zawierające:

 • Regularne, ściśle określone i skuteczne audyty przeprowadzane w celu upewnienia się, że budynek działa prawidłowo i efektywnie.
 • Odpowiednie przeszkolenie personelu zarządzającego budynkiem w celu utrzymania wysokiego standardu obiektu. Procedury dotyczące kontroli stanu technicznego budynku powinny być weryfikowane co sześć miesięcy.
 • Dostępność pełnego zestawu instrukcji obsługi i konserwacji systemów instalacji budynku.
 • Dostępność harmonogramu obsługi technicznej oraz konserwacji budynku, który określa minimalną częstotliwość przeglądów:
  – Instalacji elektrycznych silnoprądowych,
  – Instalacji grzewczo-chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji,
  – Instalacji ochrony p.poż.,
  – Instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  – Dźwigów osobowych,
  – Drzwi automatycznych/przesuwnych/obrotowych/samozamykaczy drzwiowych, bram garażowych,
  – Osadników oleju,
  – Dezynsekcji i deratyzacji.
 • Wdrożenie polityki środowiskowej ISO 14001 lub równoważnej. Procedura środowiskowa jest motorem wdrażania dobrych praktyk zarządzających. Celem jest takie zarządzanie budynkiem, które zapobiega szkodliwemu wpływowi na zdrowie użytkownika.
 • Zieloną umowę najmu, która rozwiązuje wiele problemów na etapie użytkowania obiektu, skutecznie zapewniając kontynuację przez najemców zrównoważonej polityki funkcjonowania budynku. Podpisując dokument najemcy zobowiązują się do aranżacji i późniejszego zarządzania powierzchni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zielona umowa najmu powinna zawierać co najmniej:
  – Cele w zakresie efektywności energetycznej,
  – Wytyczne dotyczące remontów, powtórnych aranżacji,
  – Podręcznik dla użytkownika, politykę środowiskową,
  – Sposób raportowania,
  – Listę preferowanych usług serwisowych,
  – Procedury rozstrzygania sporów,
  – Politykę prozdrowotną dla użytkownika.
 • Wdrożenie kompleksowej polityki zdrowia w budynku, która skutecznie może poprawić wydajność, koncentrację, a nawet zdrowie użytkowników. Polega na określeniu zasad dotyczących odpowiedniego użytkowania miejsca pracy oraz wprowadzeniu zdrowych zachowań w obiekcie.
 • Strategie zarządzania zdrowiem w budynku:
  – Czytelne oznakowanie obszarów niebezpiecznych (np. maszynownie, rozdzielnie elektryczne),
  – Zapewnienie komfortowego i zdrowego oświetlenia, z możliwością regulacji nad stanowiskiem pracy,
  – Zapewnienie automatów z napojami orzeźwiającymi,
  – Zapewnienie zewnętrznych miejsc wypoczynku,
  – Monitorowanie i – w przypadku konieczności – zmniejszenie poziomów hałasu wewnątrz pomieszczeń biurowych,
  – Monitorowanie poziomu jakości powietrza wewnętrznego,
  – Nieużywanie sprzętu biurowego, takiego jak drukarki czy kserokopiarki w pomieszczeniach niewentylowanych. Przeniesienie sprzętu do dedykowanych pomieszczeń,
  – Umożliwienie pracownikom korzystania z obiektów sportowych,
  – Zachęcanie do działań społecznych,
  – Udostępnianie wewnętrznych miejsc wypoczynku dla pracowników oraz personelu.
 • Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące sposobu działania obiektu powinny się znaleźć w „Podręczniku użytkownika budynku„. Dokument ten, dostępny dla wszystkich użytkowników, powinien umożliwiać zrozumienie budynku, jego pierwotnych założeń projektowych i zachęcać do korzystania ze wszystkich jego funkcji. Podręcznik powinien być napisany w sposób przystępny i zrozumiały dla osób nieposiadających wiedzy technicznej oraz zawierać:
  – Opis techniczny budynku,
  – Opis zaplanowanych strategii prośrodowiskowych, np. polityki redukcji zużycia energii, wody, redukcji ilości odpadów oraz opis sposobu, w jaki użytkownicy mogą się w nie zaangażować,
  – Procedury dotyczące wizyt gości, np. przepisy dotyczące dostępu i bezpieczeństwa,
  – Udostępnianie i dostęp do części wspólnych,
  – Informacje i instrukcje dotyczące sytuacji awaryjnych,
  – Zgłaszanie incydentów związanych z budynkiem oraz ustalenie dotyczące informacji zwrotnych,
  – Informacje oraz linki do szkoleń z zakresu działania budynku,
  – Informacje na temat dostępnych środków transportu (publicznego, korporacyjnego, tras rowerowych i pieszych itd.).
 • Ponadto zarządzanie budynkiem powinno zawierać:
  – Regularną poprawę jakości powietrza,
  – Zarządzanie zanieczyszczeniem powietrza poprzez uwzględnienie:

  • Redukcji narażenia użytkowników budynku na dym papierosowy poprzez całkowity zakaz palenia na terenie obiektu i terenach zewnętrznych,
  • Zmniejszenie stężenia dwutlenku węgla (CO2), związanego zazwyczaj z mało efektywną wentylacją (powodującego między innymi senność i letarg u pracowników).
 • Umożliwienie użytkownikowi kontroli określonych ustawień (np. oświetlenia czy temperatury).
 • Ustalenie regularnych przeglądów pozwala na wczesną identyfikację problemów technicznych w obiekcie.
 • Dodatkowe zaangażowanie personelu do monitorowania stanu technicznego budynku.

BRE Global Limited “BREEAM In-Use International Technical Manual” SD221-2.0.:2015 Feb 2016
International Well Building Institute “The WELL Building Standard” 2017
„LEED Reference Guide for Green Building Operations and Maintenance. For Operations and Maintenance of Commercial and Institutional Buildings” U.S Green Building Council, 2009 Edition (updated 2010)